VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REMBRANDTIN S.R.O. ÚČINNÉ ODE DNE 01.06.2014

 

 

Čl. 1 - Úvodní ustanovení, předmět úpravy a plnění

1.1   Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky právních vztahů v souvislosti s realizací dodávek zboží (dále rovněž jako „Předmět úpravy“) mezi společností Rembrandtin s.r.o. se sídlem Brno, Gajdošova 4392/7, PSČ 615 00, IČ: 28355202, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 63312, jakožto prodávajícím na straně jedné (dále rovněž jako „dodavatel“) a fyzickou nebo právnickou osobou, jakožto kupujícím na straně druhé (dále rovněž jako „odběratel“; dodavatel a odběratel dále rovněž jako „smluvní strany“).

1.2   Nedílnou součástí každé smlouvy, kterou v rámci obchodních vztahů v mezích Předmětu úpravy uzavírají dodavatel a odběratel (dále rovněž jako „Smlouva“), budou tyto Všeobecné obchodní podmínky dodavatele (dále rovněž jako „VOP“). Použití jakýchkoli všeobecných podmínek odběratele či jiných všeobecných obchodních podmínek je vyloučeno. Součástí Smlouvy jsou rovněž písemná oboustranně akceptovaná právní jednání (potvrzené dílčí objednávky na základě rámcových smluv, upřesnění předmětu dodávek, místa dodávek apod.) v podobě písemné či elektronické komunikace smluvních stran jakož i přílohy, které mají dle vůle smluvních stran ke Smlouvě jako její nedílná součást náležet.

1.3   Předmětem plnění dle Smlouvy je dodávka výrobků z aktuální nabídky dodavatele, zejména nátěry, barvy, laky, ředidla a speciální nátěrové produkty, jakož i související služby (dále rovněž jako „zboží“) závazně sjednaná mezi dodavatelem a odběratelem ve Smlouvě.

Čl. 2 - Uzavření Smlouvy

2.1   Veškeré neadresné nabídky dodavatele se považují za orientační a nezávazné. Adresnou nabídku je dodavatel oprávněn odvolat i ve lhůtě k jejímu přijetí, která – nebude-li stanoveno v konkrétním případě jinak – činí 14 dnů ode dne doručení nabídky odběrateli (resp. zájemci o odběr zboží).

2.2   Objednávky učiněné na základě nabídek dodavatele se považují za návrh na uzavření Smlouvy, který dodavatel přijímá (rozhodne-li se dle vlastní volby k přijetí takovéhoto návrhu) písemným potvrzením (přijetím nabídky). Údaje obsažené v objednávce odběratele jsou závazné a tento není oprávněn učiněnou objednávku následně odvolat, zrušit ani jakkoli měnit bez výslovného souhlasu dodavatele.

2.3   Odběratel uvede v objednávce tyto údaje:

a) Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČ, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou adresu);

b) Kód objednávaného zboží podle katalogu a popřípadě také jeho popis včetně specifikace zvláštních požadavků odběratele;

c) Množství objednávaného zboží;

d) Adresu místa dodání zboží pokud nejsou sjednané dodací podmínky EXW;

e) Den dodání zboží;

f) Jméno, příjmení a podpis odpovědné osoby, případně také otisk razítka odběratele.

2.4   Pro uzavření i obsah Smlouvy a objem zboží k dodání je rozhodující potvrzení objednávky dodavatelem. Dodavatel je oprávněn potvrdit objednávku s odchylkou. Jakékoli přijetí nabídky dodavatele ze strany odběratele s jakoukoli odchylkou není přijetím nabídky a ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „NOZ“) se na akceptace jakýchkoli nabídek dodavatele odběratelem nepoužije.

2.5   Předmětem Smlouvy je dodávka zboží odběrateli v rozsahu objednávky potvrzené dodavatelem, převedení vlastnického práva k tomuto zboží na odběratele a uhrazení kupní ceny dodavateli v souladu se Smlouvou.

2.6   Odběratel je povinen učinit objednávku v písemné formě prostřednictvím dopisu, emailu či faxu, přičemž v případě emailu není podpis odpovědné osoby vyžadován. Dodavatel objednávku potvrzuje rovněž v písemné formě prostřednictvím dopisu, emailu či faxu.

Čl. 3 - Ceny, splatnost

3.1   Cena dodávaného zboží bude vždy určena aktuálním ceníkem dodavatele, platným ke dni potvrzení objednávky dodavatelem.

3.2   Ceny dodavatele platí „ze závodu dodavatele“ (EXW Brno, Česká republika – INCOTERMS 2010). Nevyplyne-li z konkrétní Smlouvy jinak, nezahrnují ceny zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty ani žádné jiné daně či poplatky. Poštovné či přepravné jakož i jakékoli jiné obdobné náklady budou účtovány zvlášť ve výši dle ujednání smluvních stran anebo – nebude-li takovéto ujednání – v obvyklé výši.

3.3   Nebude-li ve Smlouvě či faktuře uvedeno jinak, je cena za zboží splatná do 30 dnů od vystavení faktury dodavatelem, která bude bez zbytečného odkladu po vystavení zaslána spolu se zbožím odběrateli. Cena je splatná na bankovní účet uvedený ve faktuře dodavatele.

3.4   Veškeré platby dodavateli budou hrazeny v českých korunách nebo eurech (EUR).

3.5   Dodavatel si vyhrazuje právo v případě objednávky množství menšího, než je jedno originální balení zboží, účtovat manipulační poplatek ve výši 20,- EUR a odběratel je povinen tento poplatek dodavateli uhradit. Manipulační poplatek dle předchozí věty nebude účtován, přesáhne-li hodnota objednávky částku 120,- EUR.

3.6   Zápočet jakýchkoliv pohledávek odběratele proti nároku dodavatele na zaplacení ceny, jakož i jakéhokoliv jiného peněžitého plnění podle Smlouvy je bez předchozího písemného souhlasu dodavatele vyloučený.

Čl. 4 - Dodací lhůta a dodací podmínky, prodlení

4.1   Dodací lhůta bude sjednána individuálně ve Smlouvě. Dodavatel je oprávněn přiměřeně, maximálně však o dobu 2 týdnů, prodloužit ve Smlouvě sjednanou dodací lhůtu. Smluvní strany jsou v takovém případě vázány ustanoveními ve Smlouvě a prodloužení dodací doby nepředstavuje porušení Smlouvy.

4.2   Pokud odběratel neposkytne dodavateli nutnou součinnost k včasnému dodání zboží a dodavatel z tohoto důvodu své závazky včas nesplní, lhůty pro plnění závazků dodavatele se přiměřeně prodlouží o každý den prodlení odběratele s poskytnutím součinnosti.

 

 

4.3   Lhůty se přiměřeně prodlouží i v případě zásahu překážky mimo vůli dodavatele, jako je např. mobilizace, epidemie, válka, povstání nebo podobné události jako jsou stávka a výluka či jiná okolnost vylučující odpovědnost, kterou se rozumí překážka, jež nastala nezávisle na vůli dodavatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by dodavatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal.

4.4   V případě prodlení dodavatele bude odběratel – v případě, že prokáže, že mu tímto vznikla škoda – oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši vždy 0,05% ceny části dodávky, s jejímž dodáním je dodavatel v prodlení, za každý ukončený týden prodlení, vždy však maximálně do výše 10% ceny takovéto části dodávky.

4.5   Nárok odběratele na náhradu škody způsobené v důsledku prodlení, která přesahuje hranici smluvní pokuty stanovenou v předchozím odstavci, a to ve všech případech prodlení s dodávkou i po uplynutí určené dodací doby, je vyloučen.

4.6   V případě, že odběratel neuhradí splatnou cenu za zboží v celé výši, nebude dodavatel dle sjednané Smlouvy povinen plnit své závazky z této Smlouvy, ani z jiné smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem a v tomto případě není dána odpovědnost dodavatele za případné škody odběratele či třetích stran. V případě prodlení odběratele s úhradou splatné ceny je dodavatel dále oprávněn vůči odběrateli uplatňovat právo na náhradu škody, a to do výše všech nákladů, které dodavateli vznikly v souvislosti s dodáním sjednaného zboží a dále všech nákladů souvisejících, jakož i ušlý zisk a další škodu.

4.7   Za den zaplacení se považuje den připsání sjednaných částek na účet dodavatele uvedený ve faktuře.

4.8   V případě prodlení odběratele se zaplacením ceny za zboží a popř. sjednaného přepravného či jiných závazků odběratele je odběratel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Čl. 5 - Dodání zboží

5.1   Dodání zboží se uskutečňuje okamžikem, kdy je zboží připraveno k odebrání v závodě dodavatele (EXW Brno, Česká republika – INCOTERMS 2010), případně, je-li tak mezi smluvními stranami sjednáno, formou převzetí zboží prvním dopravcem.

5.2   V případě způsobu dodání zboží odesláním na místo určení je místem a časem dodání okamžik předání prvnímu přepravci anebo zasilateli v provozovně dodavatele, přičemž v tomto okamžiku přechází na odběratele i nebezpečí škody na zboží. Dodavatel není povinen pojistit zboží proti jeho zničení, poškození, zcizení či ztrátě.

5.3   Množstevní odchylka dodaného zboží nepřevyšující 10% se nepovažuje za rozpor se Smlouvou.

5.4   Dodavatel je vždy oprávněn plnit předmět Smlouvy předčasně anebo částečně a odběratel je povinen předčasné anebo částečné plnění předmětu Smlouvy převzít.

5.5   V případě nepřevzetí zboží odběratelem, je dodavatel oprávněn zboží uskladnit na náklady odběratele. V případě, že odběratel neodebere zboží v dodatečné přiměřené lhůtě do 2 měsíců od jeho dodání, je dodavatel oprávněn prodat zboží jinému zákazníkovi s tím, že odběratel je povinen dodavateli uhradit veškeré náklady s tím spojené a dodavatel je na již zaplacenou část ceny započíst částku odpovídající nákladům vynaloženým v důsledku neodebrání zboží odběratelem.

5.6   V případě, že odběratel odmítne, nebo jiným způsobem znemožní dodavateli splnit dodávku zboží, uhradí dodavateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny neodebraného zboží, přičemž v případě, že se jedná o zboží zhotovené na míru dle přání odběratele, uhradí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny neodebraného zboží.

5.7   V případě porušení povinností ze strany odběratele, zejména při zpoždění platby či zálohové platby, je dodavatel oprávněn (dle vlastní volby) odstoupit od Smlouvy anebo pozastavit plnění (včetně nevydání zboží). Odběratel je povinen v případě odstoupení vydat zboží dodavateli či jím pověřené osobě (na žádost dodavatele) a poskytnout v tomto směru veškerou součinnost.

5.8   Odběratel nesmí bránit převzetí zboží na základě drobných vad.

Čl. 6 - Přechod vlastnického práva

6.1   Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží odběratelem.

Čl. 7 - Vady zboží

7.1   Dodavatel odpovídá za vady zboží, které váznou na zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na odběratele, přičemž řádně oznámené vady, za něž je dodavatel odpovědný, budou odstraněny způsobem, který dodavatel uzná za vhodný a účelný. Ustanovení § 2106 až § 2107 NOZ se nepoužije.

7.2   V případě zjevných vad zboží je odběratel povinen tyto vady oznámit dodavateli nejpozději do 5 dnů od okamžiku dodání zboží dodavatelem odběrateli, jinak právo odběratele na odstranění vad dle předchozího odstavce zaniká.

7.3   Vady zboží musí být odběratelem dodavateli vytknuty písemně a bezodkladně po jejich zjištění, nebo poté, co mohly být při vynaložení dostatečné péče odběratelem zjištěny, vždy však nejpozději do 5 dnů ode dne jejich zjištění. V případě, že odběratel hodlá zboží použít za účelem výroby či míchání barev, laků nebo jiných nátěrových systémů, je povinen písemně vytknout případné vady zboží před započetím výroby či míchání barev, laků nebo jiných nátěrových systémů, jinak odběratelovy nároky z vadného plnění zaniknou. 

7.4   Při vytknutí vad nemá odběratel právo pozastavit jakékoli platby ceny zboží či její části. Ustanovení § 2108 NOZ se nepoužije. Lhůtu k odstranění případných vad stanoví v nejkratší možné lhůtě v rámci svých provozních možností dodavatel.

7.5   Pokud se bude odstranění vad jevit jako nemožné či neekonomické, je dodavatel oprávněn poskytnout odběrateli přiměřenou slevu z ceny s přihlédnutím k rozsahu a charakteru vady.

7.6   Výroba zboží dodavatele je provedena dle údajů uvedených v nabídce či ve specifikaci zboží. Technicko-aplikační poradenství dodavatele se poskytuje vždy specificky k určeným výrobkům – a to i ve vztahu k právům třetích osob – a nezbavuje odběratele povinnosti prověření zboží ohledně jeho vhodného použití k zamýšleným postupům a k danému účelu. To platí především tehdy, když mají být přimíchána ředidla, tvrdidla, příměsi či jiné komponenty, které nebyly odebrány od dodavatele. V případě použití zboží k jiným účelům, než jsou určeny, či při aplikaci v rozporu s pokyny dodavatele k určenému zboží (zejména technologickými postupy, technickými listy či doporučeními dodavatele), neručí dodavatel za jakékoliv vady zboží takto vzniklé.

7.7   Nároky z vad nevzniknou rovněž v případě nepodstatných odchylek od dohodnuté jakosti, nevhodného skladování, nepatrného omezení použitelnosti zboží, jeho přirozeného opotřebení nebo škod, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží vlivem špatného nebo nedbalého zacházení, či použití zboží v rozporu s návodem k aplikaci, platnými technickými normami, pokynem dodavatele a/nebo technickými listy, nebo na základě zvláštních vnějších vlivů, které nejsou zmíněny ve Smlouvě. Nároky z vad nevzniknou ani při neodborných zásazích nebo uvedení do provozu ze strany odběratele nebo třetích osob, ani z jejich důsledků. Nároky odběratele z vad jsou dále vyloučeny i tehdy, pokud vznikly z odlišného využívání zboží, než jaké dodavatel stanovil  a/nebo z toho, že odběratel zboží neodborně smíchal s jinou látkou např. za účelem výroby nebo míchání barev, laků nebo jiných nátěrových systémů, či jinak zboží pozměnil.

7.8   Vzhledem ke skutečnosti, že výrobce ani prodejce výrobku nemá vliv na jeho smíchání za účelem výroby barvy nebo na jeho jiné použití třetí osobou, ani na následující aplikaci výrobku, neodpovídá výrobce ani prodejce výrobku za vady finálního výrobku vyrobeného třetí osobou nebo za jeho aplikaci třetí osobou.

7.9   Dodavatel není povinen zajišťovat náhradní dodávky zboží či jeho částí, které se již nevyrábí.

7.10 Údaje o technické specifikaci zboží či jakékoli jiné údaje na zboží či jeho obalech nejsou považovány za záruku za zboží.

Čl. 8 - Změna okolností

8.1   Odběratel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 NOZ. Tím nejsou dotčena práva dodavatele vyplývající ze změny okolností v souladu s ust. § 1765 a § 1766 NOZ.

Čl. 9 - Jiné nároky na náhradu škody

9.1   Smluvní strany se dohodly, že celková výše náhrady škody způsobené dodavatelem bude odpovídat nejvýše ceně za zboží, v souvislosti s jehož dodáním daná škoda vznikla.

Čl. 10 – Obaly a balení

10.1   Dodavatel je povinen dodat zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení a musí jej zabalit nebo opatřit pro přepravu.

10.2   Při vrácení vratného obalu je odběratel povinen na své náklady vrátit zpět obaly nepoškozené, kompletní, prázdné a čisté, a dále označit na svém dodacím listě a faktuře, čísla faktur a dodacích listů na základě kterých vratné obaly vrací, případně připojit tzv. Návratku obalů. Obaly nesmí být využity k jiným účelům či pro jiné produkty. Obaly jsou určeny pouze pro přepravu dodávaného zboží. Popisky na obalech nesmí být odstraněny. Splatnost faktury za vrácené obaly se bude shodovat se splatností při dodávce. Pokud nebudou vratné obaly vráceny odběratelem do 60-ti dnů od dodání dodavatelem, nebudou dodavatelem přijaty zpět.

10.3   Pokud nebudou vratné obaly účtovány, zajistí odběratel jejich vrácení na své náklady nejpozději do 30 dnů. Pokud dojde k jejich poškození, nebo nebudou vráceny v dohodnutém termínu, bude odběrateli nevratně vyúčtováno 100 procent ceny obalů a odběratel je povinen tuto částku dodavateli uhradit.

Čl. 11 – Závěrečná ustanovení

11.1   Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, týkající se uplatnění nároků z vad zboží nebo peněžitého plnění, jehož hodnota (hodnota sporu) bez příslušenství přesáhne částku odpovídající 50 000,- Kč, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Všechny ostatní spory ze Smlouvy budou rozhodovány obecnými soudy.

11.2   Na veškeré právní vztahy vznikající ze Smlouvy se použije české právo s vyloučením kolizních norem a s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva). Obchodní zvyklost nemá dle § 558 odst. 2 NOZ přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.

11.3   Dodavatel dodržuje, tam kde to je na místě, ustanovení mezinárodních obchodních embarg a/nebo sankcí Evropské unie (dále rovněž jako „EU“), Spojených států Amerických (dále rovněž jako „USA“) a Spojených národů (dále rovněž jako „OSN“) (jakož i všechna další aplikovatelná místní zákonná ustanovení a právní předpisy). Odběratel tyto závazky dodavatele uznává a potvrzuje tímto, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí žádné zboží, které nabyde podle Smlouvy od dodavatele, nebude použito v souvislosti se sankcionovanou osobou či státem (jak jsou dále definovány). Nadto si dodavatel vyhrazuje právo nedodat zboží a od Smlouvy odstoupit, jestliže zjistí, nebo se může důvodně domnívat, že odběratel, nebo některý z jeho zákazníků jsou ve spojení s osobou (fyzickou, právnickou, či členem vlády či správního orgánu), která je uvedena na sankčním seznamu USA, Velké Británie, EU a/nebo OSN a/nebo na lokálním sankčním seznamu (dále rovněž jako „sankcionovaná osoba“) nebo s Kubou, Súdánem, Íránem, Myanmarem, Sýrií či Severní Koreou, či některým z jejich vládních či správních orgánů (dále rovněž jako „sankcionovaný stát“), resp. že odběratel funguje jako zprostředkovatel pro takový sankcionovaný stát.

11.4   Dodavatel zpracovává a uchovává informace o odběrateli v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Odběratel tímto dává dodavateli souhlas, se zpracováním veškerých informací včetně osobních údajů souvisejících s obchodním vztahem za účelem uskutečnění plnění Smlouvy a marketingových akcí dodavatele, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu odběratele s tímto zpracováním. Osobní údaje odběratele dodavatel nepředává žádné další osobě s výjimkou externího dopravce, pojišťovny nebo správce pohledávek za účelem doručení zboží, jeho pojištění nebo správy pohledávek.

11.5   Smlouva bude po svém uzavření dodavatelem archivována v elektronické formě a bude přístupná pouze dodavateli; zákonné povinnosti dodavatele vůči orgánům veřejné moci tím nejsou dotčeny.

11.6   Pokud by se některé z ustanovení VOP stalo zcela nebo částečně neplatným, zůstává tím platnost ostatních ustanovení nedotčena. Namísto neúčinného ustanovení platí účinné ustanovení, jež se co nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného ustanovení. Totéž platí pro případné smluvní mezery.