Environmentální, sociální a podnikové řízení – hlavní směřování nového představenstva skupiny KANSAI HELIOS

Vídeň, 20. dubna 2021 – Od 1. dubna se výkonu funkce ujalo nové představenstvo skupiny KANSAI HELIOS. Své síly v něm spojili čtyři výkonní ředitelé, aby tak podpořili růstovou strategii skupiny. Důraz na produkty a procesy šetrné k životnímu prostředí, zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, nepřetržitý výzkum a vývoj i strategické investice představují zásadní kroky směrem k budoucímu úspěchu skupiny na evropském trhu.

V posledních letech společnost HELIOS zintenzivňuje své aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. Společnost vyvinula a navrhla řešení, která kromě ochrany staveb také významně prodlužují jejich životnost. Byla představena nová nátěrová řešení vedoucí k úspoře zdrojů a snižování uhlíkové stopy. Suroviny z obnovitelných zdrojů postupně nahrazují konvenční materiály. Používáme výhradně energii z obnovitelných zdrojů nebo z našich vlastních solárních elektráren. Neustále zdokonalujeme výrobní procesy s cílem snižovat množství odpadů, případně odpad znovu využívat v dalším výrobním procesu. Před rokem jsme spustili interní iniciativu „We turn it green“, jejímž cílem je zvýšení povědomí každého jednotlivého zaměstnance o ochraně životního prostředí, protože i malé akce, jako je snížení spotřeby vody nebo papíru, přispívají k naplňování cílů udržitelnosti společnosti KANSAI HELIOS.

Význam těchto snah se ještě zvyšuje s nástupem nového představenstva skupiny KANSAI HELIOS na počátku dubna. Představenstvo je tvořena čtyřmi výkonnými řediteli, kteří představují další směr strategického růstu společnosti HELIOS a zároveň vyjadřují snahu o užší spolupráci s oběma akcionáři, to je společností KANSAI PAINT a MITSUI.

Junichi Kajima, prezident společnosti, výkonný ředitel
Profesní zkušenosti: Vystudoval fakultu strojního inženýrství v Japonsku, 17 let ve výzkumném oddělení pro automobilové nátěry ve společnosti Kansai Paint Co., Ltd., několik vedoucích pozic v oddělení výzkumu a vývoje a technickém oddělení společnosti Kansai Paint Co., Ltd., výkonný ředitel a inspektor technologií pro automobilové a průmyslové nátěry ve společnosti Kansai Paint Co., Ltd.

Mitsuru Masunaga, viceprezident společnosti, výkonný ředitel
Profesní zkušenosti: Vystudoval ekonomickou fakultu v Japonsku a získal titul MBA na institutu IMD ve Švýcarsku, 18 let působil v oblasti kontroly úvěrů, projektového a strategického rozvoje a fúzí a akvizic v několika průmyslových odvětvích, naposledy v pozici vedoucího týmu pro strategii a rozvoj podnikání v odvětví barev a nátěrů ve společnosti Mitsui & Co.

Dietmar Jost, výkonný ředitel
Profesní zkušenosti: Magisterský titul v oboru mezinárodních obchodních vztahů, diplom v oboru strategického rozvoje na St. Gallen Management Institute, 4 roky ve společnosti Capgemini Consulting, 13 let v Helios Coatings Group, od roku 2013 ve vedení společnosti Rembrandtin, ředitel divize nátěrových hmot pro kovoprůmysl, člen představenstva odpovědný za průmyslové nátěry.

Bastian Krauss, výkonný ředitel
Profesní zkušenosti: Vystudoval průmyslové inženýrství v Německu, 5 let projektový manažer pro lakovny, několik let v oddělení výzkumu a vývoje ve společnosti Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik, 14 let v různých pozicích ve skupině Helios, jako technický ředitel a CEO ve společnosti Rembrandtin Powder Coatings, 8 let ředitel divize práškových nátěrových hmot, od roku 2019 výkonný ředitel výrobních operací

Mitsuru Masunaga, Dietmar Jost a Bastian Krauss se zaměří na jednotlivé strategicky důležité oblasti podle svých profesních zkušeností, zatímco prezident společnosti pan Junichi Kajima převezme dohled nad všemi oblastmi. Nová struktura vedení přispěje k dalšímu zlepšení efektivity řízení a posílí růstovou strategii společnosti KANSAI PAINT směrem k vytvoření jednotné globální obchodní skupiny. Environmentální, sociální a podnikové řízení bude na této cestě hrát zásadní roli.

Junichi Kajima si stanovil za cíl ještě více rozvíjet silné stránky společnosti KANSAI HELIOS a pokračovat ve zvyšování její ziskovosti: „Skupina KANSAI HELIOS dosahuje udržitelného růstu zisku za současného budování pevných obchodních základů v náročném podnikatelském prostředí. Je to výsledek vynikající týmové práce a neustálých investic do nových technologií, produktů, výzkumu a vývoje. Tyto investice, stejně jako investice do lidských zdrojů spojené s vytvářením bezpečného pracovního prostředí budou pokračovat i nadále. Naší odpovědností jako chemické společnosti je také významně se podílet na spoluvytváření budoucnosti naší planety a společnosti. Spolu s hlavní kanceláří společnosti KANSAI PAINT v Japonsku pracujeme na projektech udržitelnosti jako součást našeho environmentálního, sociálního a podnikového řízení. V této souvislosti je zásadní dodržování předpisů, protože naše řízení stojí na principech čestného a spravedlivého výkonu obchodních činností společnosti. Mým posláním je rozšiřovat a udržitelně rozvíjet úspěchy společnosti v budoucnosti a přispívat tak k tomu, aby se skupina KANSAI PAINT stala přední globální společností.“

Mitsuru Masunaga se chce soustředit na udržování dobré pověsti společnosti a bude dále posilovat růstovou strategii společnosti prostřednictvím organických a anorganických přístupů: „Žijeme v době rychlých změn, které neustále testují hodnoty našich zaměstnanců a naši firemní integritu. V kodexu chování společnosti KANSAI HELIOS jsme definovali naše základní hodnoty a očekávané standardy obchodního chování, jež pomáhají našim zaměstnancům činit správná rozhodnutí. Nadále se budeme zaměřovat na rozvoj a uplatňování etického chování, jež je nedílnou součástí naší firemní kultury. Klíčovým faktorem úspěchu a dalšího růstu společnosti je to, jak nás vnímá veřejnost, což bude jeden z mých hlavních cílů. Díky užší spolupráci se společnostmi KANSAI PAINT a MITSUI se navíc nám i našim obchodním partnerům otevřou nové příležitosti a synergie.“

Dietmar Jost se především zaměří na další rozvoj prodejní strategie v Evropě: „Usilujeme o dlouhodobá partnerství s našimi zákazníky po celé Evropě. Vzdělaný prodejní tým je zásadní a sdílení našeho know-how se zákazníky jde v tomto ještě o krok dále. V rámci HELIOS Master Classes budeme dále posilovat náš vzdělávací a informační program a tím prohlubovat naše partnerství. Integrace a výměna nejmodernějších produktů a technologií se společnostmi KANSAI PAINT a MITSUI bude i nadále způsobem, jak obohacovat náš sortiment a vytvářet inovace, jež posílí pozici společnosti HELIOS jako systémového dodavatele na evropském trhu. I nadále budeme také podporovat meziodvětvová partnerství s potenciálem vyvíjet řešení prospěšná pro společnost.“
Bastian Krauss se bude intenzivně věnovat dalšímu zdokonalování výrobních technologií a zvyšování bezpečnosti: „Technologie v průmyslové výrobě se nesmírně rychle mění ve snaze o rychlejší dodávání produktů a vytváření pružnějších výrobních procesů. Velikost naší skupiny nám umožňuje čerpat ze zkušeností a integrovat je do našich výrobních procesů v souladu s naší strategií růstu. Osvědčené postupy, nové technologie a optimalizované procesy se postupně přenášejí do všech našich obchodních subjektů a provozních oblastí. Další investice posílí naše úsilí o vývoj produktů a zavádění činností šetrných k životnímu prostředí. V rámci těchto dynamických procesů budeme pravidelně monitorovat bezpečnost a ochranu zdraví všech našich zaměstnanců, přičemž budeme nadále uplatňovat a zdokonalovat naši politiku nulové pracovní nehodovosti.“

Silný důraz společnosti na procesy šetrné k životnímu prostředí, intenzivní spolupráce mezi všemi členy skupiny KANSAI HELIOS a chytré investice do nových technologií i lidských zdrojů přispějí k posilování našich dobrých výsledků. Nové představenstvo skupiny využije svých odborných znalostí k dalšímu rozvoji a zlepšování všech aspektů obchodních operací, naší pozice na trhu, jakož i našich cílů udržitelnosti.