Protikorozní ochrana kovových rezervoarů

PROTIKOROZNÍ OCHRANA KOVOVÝCH REZERVOÁRŮ

rezervoar

V soudobém potravinářském, ropném a chemickém průmyslu se staly rezervoáry, cisterny, sila a dávkovací zásobníky nepostradatelnými v procesu výroby, skladování a přepravy různých látek. Přitom jsou neustále vystaveny korozně agresivním kapalinám (voda, víno, mléko, ropné deriváty a různé chemikálie), sypkým abrazivním látkám (obilí, cukr a sole) i atmosférickému vlivu.

Konstrukce rezervoárů musí zajišťovat funkčnost, odpovídající stabilitu a trvanlivost při přijatelných finančních nákladech a estetickém vzhledu. Jedním z největších problémů, se kterým se přitom setkáváme, je koroze kovových částí rezervoáru. Proto hraje volba vhodné ochrany mimořádně důležitou roli. Nevhodná ochrana může být příčinou perforace rezervoárů, čímž mohou vznikat značné náklady na čištění okolí, opravu rezervoáru, ztrátu skladových kapacit, kontaminaci skladovaných látek, v nejhorším případě může způsobit také ekologickou katastrofu.

K tomuto účelu nabízí HELIOS různé nátěrové systémy pro ochranu kovových rezervoárů v ropném, chemickém a potravinářském průmyslu. Při volbě systémů jsou dodržovány přísné mezinárodní normy, které platí v jednotlivých průmyslových odvětvích a chrání spotřebitele resp. konečného zákazníka.

Pouze dobře zvolený systém protikorozní ochrany, kvalitní příprava povrchu a správná aplikace nátěrů může zajistit dlouhou životnost chráněných rezervoárů.

1. VNĚJŠÍ OCHRANA PODZEMNÍCH REZERVOÁRŮ

Rezervoáry, nacházející se pod zemí resp. částečně v zemi, musí odolávat různým chemickým a mechanickým vlivům. Korozní zátěž v zemi závisí na množství a druhu zeminy, na druhu organických látek, obsahu vody a obsahu kyslíku. Nátěrový systém ochrany rezervoáru musí proto odolávat vlivu vlhkosti a zemních plynů, působení kořenů a mikroorganizmů­­­­­­­­, vlivu působení skladovaného média (v případě rozsypání resp. rozlití) a mechanickému zatížení.

V poslední době jsou nahrazovány bitumenové vnější izolace podzemních ocelových rezervoárů moderními syntetickými povlaky na bázi speciálních dvousložkových epoxidových pojiv, přinášejících podstatné přednosti jak při aplikaci a spotřebě materiálu, tak při chemické a mechanické odolnosti.

2. OCHRANA VNĚJŠÍCH POVRCHŮ NADZEMNÍCH REZERVOÁRŮ

Nadzemní části rezervoáů musí být odolné vůči různému atmosférickému a mechanickému namáhání. Zvolený nátěrový systém musí být proto odolný proti vlhku, UV záření a agresivním látkám v ovzduší. Kromě toho musí být systém odolný také proti působení skladovaného média v případě rozlití resp. rozsypání.

3. OCHRANA VNITŘKŮ REZERVOÁRŮ

Dnes se pro vnitřní ochranu rezervoárů používají dvousložkové epoxidové nátěry s nízkým obsahem rozpouštědel, resp. zcela bez organických rozpouštědel. Ochranný film vnitřku rezervoáru musí být, z důvodu skladování různých látek a jejich výparů, bezporézní a přitom ve styku s nimi stabilní. 0chranný nátěr nesmí mít žádný vliv na kvalitu skladovaného materiálu. Dále jsou uvedeny ochranné protikorozní nátěrové systémy pro ochranu vnitřků rezervoárů s přihlédnutím k jejich účelu použití.

4. OCHRANA SCHODIŠŤ, ZÁBRADLÍ A PODNOŽÍ

Schodiště, zábradlí a podnoží rezervoárů jsou místa, kde se kromě korozního namáhání vyskytuje také možnost vzniku statické elektřiny. Výboje statické elektřiny jsou zvláště nebezpečné v potenciálně explozivním ovzduší, jako např. ve skladech ropných derivátů. V takových případech je potřeba schodiště, zábradlí a podnoží chránit nátěrovými systémy, které kromě kvalitní protikorozní ochrany umožňují také odvod statické elektřiny.

Systémy protikorozní ochrany doporučené firmou HELIOS jsou v souladu s mezinárodní normou EN ISO 12944.

HLAVNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMŮ HELIOS :
– rychlé zasychání a vytvrzování systémů
– výborná protikorozní ochrana
– výborná odolnost při dlouhodobé expozici na povětrnosti
– výborná mechanická odolnost
– široká barevná paleta

PŘEDNOSTI SYSTÉMŮ OCHRANY HELIOS PŘI APLIKACI u ZÁSOBNÍKŮ :
– krátká doba potřebná pro aplikaci systémů
– jednoduchá aplikace
– přizpůsobivost systémů s ohledem na pozdější zatížení
– dlouhá životnost chráněných zásobníků

Přečtěte si více informací o protikorozní ochraně