Protikorozní ochrana obytných a přepravních kontejnerů

PROTIKOROZNÍ OCHRANA OBYTNÝCH A PŘEPRAVNÍCH KONTEJNERŮ

kontejner

Společně s rozvojem průmyslu, stavebnictví, obchodu a ostatních hospodářských odvětví stávají se, z důvodu svého praktického využití, kontejnery stále více použitelnými. Kontejnery dělíme do dvou větších skupin a sice na přepravní a obytné.

Přepravní kontejnery nám umožňují přepravu zboží různého druhu a jednoduchou překládku a zároveň chrání zboží před okolními vlivy. Na trhu se setkáváme jednak s klasickými přepravními kontejnery a jednak ještě se speciálními kontejnery sloužícími k přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze, k přepravě výbušnin a jiných nebezpečných látek. Ty mají kromě speciálnho konstrukčního řešení také zařízení k udržování nutných klimatických a bezpečnostních podmínek. Pro svou mobilitu a praktičnost jsou velmi rozšířeny také obytné kontejnery. Ty mohou sloužit jako skladové prostory nebo jako obytný prostor pro stavební dělníky či jako dočasný bytový prostor v případě přírodních pohrom. V poslední době se kontejnery používají také ke stavbě větších, stabilních objektů – jedná se o tzv. kontejnerové stavebnice.

Mluvíme-li o protikorozní ochraně kontejnerů, je potřeba nejdříve věnovat pozornost účelu, k jakému kontejner slouží. Musíme znát jakým vlivům bude kontejner vystaven a jakou životnost ochrany zákazník předpokládá. V případě přepravních kontejnerů je nutno ještě zdůraznit možnost vystavení přímořskému a mořskému ovzduši, protože velká část přepravy se uskutečňuje lodní dopravou. Největší počet poškození kontejnerů nastane v důsledku mechanického zatížení během manipulace. Poškozená místa protikorozní ochrany až na holý kov jsou zpravidla ohniskem koroze. Obytné kontejnery jsou v důsledku obývání lidmi značně vystaveny nebezpečí poškození. Vzhledem k tomu, že se při výrobě kontejnerů používají různé materiály (různé druhy oceli, pozinkovaný plech, plástovaný plech, mořený plech, polyesterové lamináty, hliník apod.) je nutné před vlastní povrchovou úpravou posoudit stav povrchu objektu a určit jeho úpravu. Velmi důležité je při protikorozní ochraně konstrukční řešení chráněného objektu. Je nutné se vyhýbat bezprostřednímu styku různých druhů kovů , styku pevných částí s pružným plechem, nedostatečnému těsnění a místům, kde by se mohla zadržovat zkondenzovaná voda. Stejně tak se doporučuje odstranit před lakováním všechny ostré hrany a zbytky svarů.

Pouze dobře zvolený systém protikorozní ochrany, kvalitní příprava povrchu a správná aplikace nátěrů mohou zajistit dlouhou životnost chráněných kontejnerů.

HLAVNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMŮ HELIOS :
-rychlé zasychání a vytvrzování systémů
-možnost volby mezi schnutím na vzduchu a přisoušením
-výborná protikorozní ochrana
-výborná odolnost při dlouhodobém vystavení povětrnostním vlivům
-výborná mechanická odolnost
-široká barevná paleta

PŘEDNOSTI OCHRANNÝCH SYSTÉMŮ HELIOS :
-krátká doba potřebná pro aplikaci systémů
-nízké náklady protikorozní ochrany
-jednoduchá aplikace
-přizpůsobivost systémů s ohledem na pozdější zatížení
-dlouhá životnost chráněných kontejnerů

Přečtěte si více informací o protikorozní ochraně